Doktora Yeterlik Sınavı

Almakla yükümlü olduğu derslerini tamamlayan ve akademik ortalaması 2,75 üzerinde olan tüm doktora öğrencileri doktora yeterlik sınavına girmek ve bu sınavdan başarılı olmak zorundadırlar.Yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girecekleri dönemde CMP702 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK dersini almaları gerekir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

 • Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın final sınav haftalarında yapılmaktadır. Sınav komitesi Nisan ve Kasım aylarında oluşturulur.
 • Yazılı bölüm toplam 10 alanı kapsar. Yazılı bölüm soruları lisans düzeyindeki her konu altında verilen başlıkları kapsayabilir. Konuları kapsayan lisans dersleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Her alandan iki soru vardır ve öğrenci bu sorulardan sadece birini yanıtlamak zorundadır.Her soru 30 puandır.
 • Yazılı bölüm iki farklı gündeki iki oturum halinde gerçekleştirilir. (150+150=300 dakika ).
 • Sözlü bölüm, yazılı kısımdaki konuları ve adayın doktora tez konusu ile ilgili alanları kapsayan soruları içerebilir.
 • Öğrencilerin yazılı ve sözlü bölümlerin her ikisinde de başarılı olmaları gerekmektedir.
Yazılı Sınav
 • Yazılı sınav iki bölüm olarak verilir ve toplam 10 alanı kapsar.
 • Her alandan iki soru vardır ve öğrenci bu sorulardan birini yanıtlamak zorundadır.


Bölüm 1:Teori


Veri Yapıları ve Algoritmalar

İlgili Dersler:
 • BBM201 Veri Yapıları
 • BBM202 Algoritmalar
Konular:
 • Algoritma Analizi
 • Sıralama algoritmaları (temel algoritmalar, mergesort, quicksort, heapsort)
 • Arama algoritmaları (temel algoritmalar, dengeli ağaçlar, özetleme)
 • Çizge gösterimleri (yönlü, yönsüz)
 • Çizge algoritmaları (çizgede arama, merkeziyet, en küçük yayılım ağacı, en kısa yol)
 • Dizgi algoritmaları (altdizgi arama, düzenli ifadeler, sıkıştırma)
 • Veri Yapıları
 • Performans Analizi, Alan ve Zaman Karmaşıklığı
 • Çokboyutlu Diziler
 • Bant, Seyrek ve Üçgensel Matrisler
 • Yığıt Sıra
 • İfadelerin değerlendirilmesi
 • Dizi Tabanlı Bağlı Listeler
 • Bağlı Listeler
 • BL Uygulamaları (Yığıt, Sıra, Hash tabloları)
 • Çift Bağlı Listeler
 • İkili Ağaçlar
 • Metin Ağaçları
 • Çizge Gösterilişi
 • Yönlü Çizgeler
Temel Kaynaklar:
 • Algorithms, 4 th Edition, R. Sedgewick and K. Wayne, Addison-Wesley Professional, 2011.
 • Graph Theory with Algorithms and its Applications in Applied Science and Technology, S. Saha Ray, Springer, 2013.
Yardımcı Kaynaklar:
 • Introduction to Algorithms, 3 rd Edition, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, MIT Press and McGraw-Hill, 2009.
 • Social Network Analysis, 3 rd Edition, John Scott, SAGE Publications, 2013.

Kesikli Matematiksel Yapılar

İlgili Dersler:
 • BBM205 Kesikli Matematiksel Yapılar
Konular:
 • Mantık: önermeler mantığı, mantıksal eşdeğerlik, yüklem mantığı, niceleyiciler ve mantıksal nedenleme
 • Kümeler, fonksiyonlar, diziler ve toplamları, kesikli olasılığa giriş
 • Sayma: Güvercin deliği ilkesi, permütasyon ve kombinasyon, binom kuramı
 • Matematiksel nedenleme: ispat yöntemleri, tümevarma
 • Sayı kuramına giriş: en büyük ortak bölen, asal sayılar, Öklid algoritması
 • Algoritmaların zaman karmaşıklığı analizi ve asimtotik gösterim
 • Gelişmiş sayma: özyineli bağıntılar, özyineli bağıntıların çözülmesi, içerme-dışlama prensibi
 • Çizge kuramı ve ağaçlar: çizge aileleri, çizge parametreleri, çizgelerde eşleşme
 • Ağaçlar: ağaç parametreleri, ağaç dolaşımları, en küçük yayılım ağacı
 • Çizge eşbiçimliliği, Euler yolu, Euler çevrimi, Hamilton yolu, Hamilton çevrimi
 • En kısa yol bulma, çizge renklendirme, bağlanırlık ve düzlemsel çizgeler
Temel Kaynaklar:
 • R. Johnsonbaugh, "Discrete Mathematics", Seventh edition, Prentice Hall, 2009
 • K. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition, McGraw Hill, 2012

Özdevinirler ve Biçimsel Diller

İlgili Dersler:
 • BBM401 Özdevinirler Kuramı ve Biçimsel Diller
Konular:
 • Deterministik ve deterministik olmayan sonlu özdevinirler (DFA, NFA)
 • Düzenli ifadeler ve düzenli diller
 • DFA, NFA ve düzenli ifadeler arasında dönüşümler
 • Düzenli ifadeler için pumping kuralı ve düzenli ifadelerin özellikleri
 • Bağlamdan bağımsız dilbilgisi (CFG) ve diller
 • Türetme, ayrıştırma ağacı ve belirsizlik
 • Yığıtlı özdevinir (PDA) ve CFG/PDA eşdeğerinin bulunması
 • Bağlamdan bağımsız diller için pumping kuralı ve dillerin özellikleri
Temel Kaynaklar:
 • J.E. Hopcroft, R. Motwani, and J.D. Ullman, “Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation”, 3rd Edition, Addison Wesley, 2007.
Yardımcı Kaynaklar:
 • M. Sipser, “Introduction to The Theory of Computation”, 2nd Edition, Course Technology, 2006.
 • Ü. Yarımağan, “Özdevinirler Kuramı ve Biçimsel Diller”, Bıçaklar Kitabevi, 2003.

Algoritma Analizi

İlgili Dersler:
 • BBM408 Algoritma Analizi
Konular:
 • Algoritma analizi
 • Büyüme oranları, asimtotik gösterimler
 • Böl ve yönet algoritması
 • Özyineli denklemler ve çözümleri
 • Sıralama, Arama
 • Dinamik programlama
 • Açgözlü algoritmalar
 • Sönümlenmiş analiz
 • Çizge algoritmaları
Temel Kaynaklar:
 • T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein Introduction to Algorithms, MIT Press and McGraw-Hill, 2009.

Programlama Dilleri

İlgili Dersler:
 • BBM301 Programlama Dilleri
Konular:
 • Dilbilgisi, düzenli ifadeler
 • Lexing ve ayrıştırma
 • Lex ve Yacc
 • Kontrol akışı
 • Yordamlar ve parametre geçme
 • Değerlendirme, yerine koyma
 • Kapsam, bağlanma, ortam
 • Yordam soyutlama
 • Yan etkiler
 • Soyut veri türleri, sarmalama
 • İleti geçme
 • Tür denetleme/çıkarım
 • İşlevsel programlama
Temel Kaynaklar:
 • R. W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Pearson (Tenth Edition), 2012
Yardımcı Kaynaklar:
 • M. L. Scott, Programming Language Pragmatics (3rd Edition), 2009
 • B. C. Pierce, Types and Programming Languages, The MIT Press, 2002

Bölüm 2:Sistem


Veri Yönetimi ve Veri Tabanı Sistemleri

İlgili Dersler:
 • BBM371 Veri Yönetimi
 • BBM471 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Konular:
 • Varlık - Bağıntı Modeli
 • İlişkisel Veri Modeli
 • Bütünlük Kısıtlamaları ve İlişkisel Tasarım
 • İlişkisel Cebir - İlişkisel Hesap
 • SQL : Standart İlişkisel Dil
 • Saklama ve Dizinleme(Saklama ortamları, ağaç tabanlı dizinler, anahtar tabanlı dizinler)
 • Saklama cihazları
 • Kütük yapıları
 • Harici Sıralama
 • Sorgu İşleme, Optimizasyon
 • Hareket Yönetimi
 • Tutarlılık Yönetimi
 • Kurtarma
Temel Kaynaklar:
 • Database Management Systems, Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, ISBN-10: 0072465638 | ISBN-13: 978-0072465631 | Edition: 3
 • Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Kitapevi, 2000

İşletim Sistemleri

İlgili Dersler:
 • BBM341 Sistem Programlama
 • BBM342 İşletim Sistemleri
Konular:
 • Görev kavramı
 • Görev zamanlama
 • Görevler arası zamanuyumlama
 • Kilitlenmeler
 • Ana Bellek Yönetim Stratejileri
 • Sanal Bellek Yönetimi
 • Kütük Sistemi
 • Kütük Sistemi Gerçekleştirimi
Temel Kaynaklar:
 • Operating System Concepts, A. SilberSchatz, P. Galvin, and G. Gagne, 8nd ed., John Wiley & Sons.
Yardımcı Kaynaklar:
 • Modern Operating Systems, Andrew Tanenbaum, 3rd ed., Prentice Hall.
 • Bilgisayar İşletim Sistemleri, Ali Saatçi, 2. Baskı, Bıçaklar Kitabevi.

Mantıksal Tasarım ve Bilgisayar Mimarileri

İlgili Dersler:
 • BBM231 Mantıksal Tasarım
 • BBM234 Bilgisayar Yapısı
Konular:
 • Boole Cebiri ve Boole İşlevleri
 • Boole İşlevlerinin Yalınlaştırılması
 • Birleşimsel Mantık
 • Bellekler, MUX, DEMUX, kodlayıcı, kod çözücü ve tasarımda kullanımları
 • Zamanuyumlu Dizisel Devrelerin analizi ve tasarımı
 • Bilgisayar sistemi performans analizi
 • Bilgisayar Aritmetiği
 • Komut kümesi mimarisi
 • Mikrokomut mimarisi
 • Tek çevrimli ve ardışık düzenli işlemci tasarımı
 • Bellek: önbellek ve sanal bellek
 • Çoklu işlemciler
Temel Kaynaklar:
 • M. Morris Mano, Michael Ciletti, Digital Design, Prentice Hall, 5h Ed., 2012.
 • Patterson, David A., and John L. Hennessy, Computer organization and design: the hardware/software interface, Morgan Kaufmann, 5th Edition, 2013.

Bilgisayar Ağları

İlgili Dersler:
 • BBM451 Bilgisayar Ağları
Konular:
 • Paket anahtarlamalı ağlarda gecikme, kayıp ve yayılma
 • Ağ uygulamaları ilkeleri
 • WEB ve HTTP
 • FTP
 • SMTP
 • DNS
 • Uçtan uca iletişim uygulamaları
 • Taşıma katmanı servisleri
 • Çoklama ve tekleme
 • Bağlantısız taşıma: UDP
 • Güvenilir veri aktarım ilkeleri
 • Bağlantı tabanlı veri aktarımı: TCP
 • Sıkışıklık kontrol ilkeleri
 • TCP sıkışıklık kontrolü
 • Sanal çevrim ve veri iletisi ağları
 • Yönlendiricinin içinde ne var?
 • The Internet Protocol (IP)
 • Kurum ağı tasarımı
 • Yönlendirme algoritmaları
 • İnternet'te yönlendirme
 • Broadcast ve Multicast yönlendirme
 • Hata bulma ve düzeltme teknikleri
 • Çoklu erişim bağlantı ve protokolleri
 • Anahtarlamalı yerel ağlar
 • Bağlantı sanallaştırma: Bağlantı katmanı olarak ağ
 • Veri merkezi ağları
 • Kablosuz bağlantılar ve ağ karakteristikleri
 • WiFi: 802.11 Kablosuz yere ağlar
 • Cep Telefonundan İnternet erişimi
 • Hareketlilik Yönetimi: İlkeler
Temel Kaynaklar:
 • Jim F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th Edition, 2013 (İlk 6 bölüm)

Yazılım Mühendisliği

İlgili Dersler:
 • BBM382 Yazılım Mühendisliği
 • BBM487 Yazılım Mühendisliği Lab
Konular:
 • Yazılım mühendisliğinin temel kavramları.
 • Bilgisayar sistemlerinin türleri ve bir parçası olarak yazılım.
 • Yazılım mühendisliğinden sistem mühendisliğine uzanan ilişki.
 • Yazılım mühendisliğinin kapsamı: Yazılım geliştirme (çözümleme, tasarım, kodlama ve sınama), yazılım mühendisliği yönetimi, yazılım yapılandırma yönetimi, yazılım mühendisliği süreçleri, araçları, yöntemleri ve kalite güvencesi.
 • Yazılım metrikleri ve maliyet kestirimi.
 • Yazılım kalite maliyeti.
 • Yazılım geliştirme süreç modelleri ve süreç referans modelleri.
 • Yazılım geliştirmenin temel aşamaları.
 • Nesneye yönelik analiz, tasarım kavramları ve Unified Modeling Language (UML).
 • UML görünümleri ve diyagramları.
 • Kullanım durumu, etkinlik, durum, bileşen ve yerleşme diyagramları.
 • Nesneye yönelik geliştirme süreçleri ve önerilen UML diyagramlarının kullanımı
Temel Kaynaklar:
 • Sommerville I., Software Engineering, 9th ed., Addison-Wesley Professional, 2011.
 • Pilone D. & Pitman N., UML 2.0 in a Nutshell, 2nd ed., O'Reilly Media, 2005.
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara